Zaloguj się

Nowości

Regulamin

REGULAMIN

1. DEFINICJE

1.1. k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. Sprzedawca - Dariusz Dzięgiel HOKEJ DZIĘGIEL; NIP: 9562046331, REGON: 340617190; Szosa Chełmińska 53, 87-100 Toruń.

1.3. Serwis - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem dziegielsport.pl .

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sprzedawca ustanawia niniejszym ogólne zasady i warunki obowiązujące dla wszelkich umów sprzedaży, zawieranych przez niego w ramach działalności jego przedsiębiorstwa za pomocą Serwisu.

2.2. Przedmiotem umowy może być towar używany, jeżeli oferta tak stanowi. Świadczenie, do którego zobowiązał się Sprzedawca, nie obejmuje ustawienia, personalizacji i innych konfiguracji towaru dla potrzeb określonego użytkownika.

2.3. Towar sprzedany zgodny z umową nie podlega zwrotowi.

2.4. Dowodem nabycia towaru jest w szczególności wydany kupującemu przez Sprzedawcę rachunek lub paragon.

2.5. Serwis umożliwia potencjalnemu kupującemu złożenie zamówienia pod adresem Sprzedawcy. W celu uniknięcia wątpliwości precyzuje się, że umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez kupującego potwierdzenia jej zawarcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca przekazuje decyzję o realizacji zamówienia niezwłocznie, najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

2.6. Ceny podane w Serwisie zawierają należne podatki. Ceny nie obejmują kosztów dostawy towaru, o których kupujący jest informowany w Serwisie w trakcie składania zamówienia.

2.7. Płatność następuje do rąk kuriera (przesyłka pobraniowa), gotówką przy odbiorze osobistym albo przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Multi Bank o numerze 66 1140 2017 0000 4202 1207 1694. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem swojego świadczenia, dopóki kupujący nie dokona płatności.

2.8. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Sprzedawca zapewnia dostawę towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Wysyłka towaru za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.9. Sprzedawca realizuje zamówienie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.7. Dostawy realizowane są w drodze przesyłki kurierskiej lub odbioru osobistego pod adresem Szosa Chełmińska 53, 87-100 Toruń.

2.10. Wszelkie dane osobowe użytkowników Serwisu wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia albo - za zgodą użytkownika - na potrzeby newslettera.

 

3. RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

3.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów k.c., odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

3.2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3.3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

3.4. W przypadku rzeczy używanych ich zużycie wywołane normalną eksploatacją istniejące w chwili wydania rzeczy kupującemu nie stanowi wady fizycznej lub przyczyny powstania takiej wady.

3.5. W ramach rękojmi kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

3.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3.7. Kupujący może alternatywnie żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe, wymagałoby nadmiernych kosztów lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

3.8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, z zastrzeżeniem ust. 3.9.

3.9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna używanej rzeczy ruchomej zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy kupującemu. Przepis art. 568 § 1 zdanie drugie k.c. stosuje się.

3.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej.

3.11. Kupujący może zgłosić reklamację, w szczególności na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę - na piśmie przesyłką poleconą albo za pośrednictwem poczty e-mail: dziegielsport@gmail.com .

3.12. Zgłaszający reklamację ma obowiązek dostarczyć rzecz Sprzedawcy.

3.13. Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje reklamacje. Sprzedawca uznaje reklamację i przystępuje do realizacji żądań kupującego albo odmawia uznania reklamacji za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje kupującemu na piśmie, w wiadomości e-mail lub SMS w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji pod rygorem przyjęcia, że uznał on reklamację. Jeżeli kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny o określoną kwotę, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

3.14. Sprzedawca informuje, że bezpieczne korzystanie z oferowanych do sprzedaży rowerów jest możliwe wyłącznie w odpowiednim kasku rowerowym. Mocowania regulowanych elementów roweru mogą ulec rozluźnieniu na skutek jego zwykłej eksploatacji. Użytkownik powinien każdorazowo dokonać kontroli stanu technicznego roweru.

 

4. GWARANCJA PRZY SPRZEDAŻY

4.1. Kupującemu może zostać udzielona gwarancja na warunkach określonych szczegółowo w dokumencie gwarancyjnym, wydanym kupującemu przez Sprzedawcę wraz z towarem.

 

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

5.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w szczególności na formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę - na piśmie przesyłką poleconą albo za pośrednictwem poczty e-mail: dziegielsport@gmail.com .

5.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5.6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

6.2. Kupujący będący konsumentem może w szczególności zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu (ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń).

6.3. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów k.c., sprawy związane z umowami zawartymi na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla miasta Torunia.

6.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonania zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana regulaminu pozostaje bez wpływu na umowy zawarte przed momentem, w którym kupujący mógł zapoznać się z treścią zmienionego regulaminu.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy k.c.

 

 

mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji: postanowienia umowy + regulamin

przycisk "zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:1edbdea353db685afde9d53be9518ccf#0}
Sklep internetowy Shoper.pl